top of page

Liiklusõnnetuse tagajärjel surma põhjustamisega lõppenud kriminaalmenetluse lõpetamine

Обновлено: 23 окт. 2023 г.

Riigikohus vaatas oma 27.09.2022. a lahendis situatsiooni, kus "Tartus Narva mnt 3 juures reguleerimata ülekäigurajal liiklusõnnetus, mille käigus sõitis H. L-i juhitud sõiduauto otsa sõiduteed ületanud 97-aastasele A. A-le. Kannatanu toimetati haiglasse, kus ta 3. aprillil 2021 suri."


"Riigikohtu järjepideva praktika kohaselt tuleb kriminaalmenetluses lugeda kannatanuks ka sellist isikut, kes leiab, et talle on kuriteoga tekitatud kahju, kuid kriminaalmenetlus on kas lõpetatud või jäetud hoopis alustamata. Kuigi selline isik ei saa kasutada kõiki kannatanu õigusi, tuleb talle tagada KrMS § 38 lg 1 p-s 1 sätestatud kaebeõigus (vt nt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 18. aprilli 2005. a määrus asjas nr 3-1-1-42-05, p 10; 12. jaanuari 2006. a määrus asjas nr 3-1-1-148-05, p 8; 17. jaanuari 2006. a määrus asjas nr 3-1-1-151-05, p 7). Eelnevast tulenevalt puudus ringkonnakohtul alus T. A. esindaja kaebuse läbi vaatamata jätmiseks ning kohus rikkus oluliselt menetlusõigust KrMS § 339 lg 2 tähenduses"


Riigikohus selgitas: "KrMS § 37 lg 1 viimase lause kohaselt on füüsiline isik kannatanu ka juhul, kui kuriteo või süüvõimetu isiku õigusvastase teoga on põhjustatud tema lähedase surm ja talle on surma tagajärjel kahju tekkinud. T. A. on menetluses läbivalt väitnud, et tema ema surm saabus liiklusõnnetuses saadud vigastuste tagajärjel. Ringkonnakohus leidis, et liiklusõnnetuses saadud vigastused ei toonud kaasa A. A. surma, mistõttu ei saa T. A. olla kannatanu KrMS § 37 lg 1 viimase lause tähenduses. Seejuures jättis ringkonnakohus aga tähelepanuta, et kaebuse läbi vaatamata jätmisel ei saa kohus otsustada kaebuse sisulise põhjendatuse üle. Hinnangu sellele, kas liiklusõnnetuses saadud vigastused olid põhjuslikus seoses saabunud surmaga, saab kohus anda alles siis, kui on kaebuse menetlusse võtnud ja sisuliselt kontrollinud, kas kriminaalmenetluse lõpetamine oli seaduslik ja põhjendatud."


Juhul kui Teil on vaja õigusabi või kaitset kriminaalmenetluses, võtke minuga ühendust, VItali Denikin, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee


8 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page