top of page

Eksimine ravimite sissetoomisel Eestisse

Обновлено: 23 окт. 2023 г.

Riigikohus selgitas oma 27.09.2022. a lahendis, et "Süüdistatav tõi Fenazepami Ravimiameti loata Eestisse vaid ühe jaemüügipakendi. Seejuures oli 30 tableti üle piiri toimetamine õiguspärane ja süüdistatav rikkus seadust üksnes märgitud kogust ületava 10 tableti Eestisse toomisega. Lisaks oli ka kõnesoleva 10 tableti puhul ebaseaduslik üksnes nende riiki sissetoomine. Eestis olles olnuks süüdistataval õigus vallata ka 40 fenasepaami sisaldavat tabletti, sest ta oli need omandanud retsepti alusel (NPALS § 4 lg 9) meditsiinilisel eesmärgil (NPALS § 3 lg 1)."


Taolises olukorras pidi Riigikohus võimalikuks isikut õigeks mõista.


Riigikohus selgitas täiendavalt, et "KarS § 39 lg 1 järgi puudub keelueksimuses oleval isikul süü üksnes juhul, kui eksimus on temale vältimatu. Küsimus eksimuse välditavusest aktualiseerub keelueksimuse puhul alati ehk tuleb teha kindlaks, kui hoolikalt suhtus eksimuses olija õiguskorda ja kas ta tegi kõik vajaliku ning võimaliku selgitamaks välja vastava teo keelatust. Eeskätt peab hindama, kas isikul oli objektiivselt põhjust kahelda teo õiguspärasuses. Tavaliselt on keelueksimus välditav. Näiteks on see nii juhul, kui teo keelatus on ilmne. Üldjuhul peab oma teo keelatuse ära tundma ka isik, kes tegutseb mingis kindlas valdkonnas: tal tuleb selle valdkonna reeglid endale selgeks teha. Samuti saab eksimuses olnud isikule tihtipeale ette heita seda, et ta ei pöördunud nt õigusnõustaja või mõne muu spetsialisti poole. (Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 30. mai 2016. a otsus asjas nr 3-1-1-33-16, p 21 koos seal viidatud kohtupraktikaga). Samuti on leitud, et mida vähem intensiivne on keelueksimuses tegutsenud isiku käitumisega põhjustatud kahju või oht keelunormiga kaitstavale hüvele, seda vähem on alust eeldada, et isik oleks pidanud oma teo õiguspärasuses kahtlema (samas, p 22.2). Jäädes osutatud seisukohtade juurde, märgib kolleegium täiendavalt järgmist."


Juhul kui Teil on vaja õigusabi või kaitset kriminaalmenetluses, võtke julgelt ühendust, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee
7 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Σχόλια


bottom of page