top of page

Allkirja puudumine elektroonilisel apellatsiooniteatel

04.10.2022. a lahendis Riigikohus selgitas, et elektroonilisel apellatsiooniteatel allkirja puudumine ei too kaasa asja läbivaatamata jätmist.


Riigikohus selgitas, et "Kassaatoritega tuleb nõustuda selles, et KrMS § 319 lg 1 ls-s 1 nimetatud kirjalik teatamine eeldab apellatsiooniteatel omakäelise või digitaalse allkirja olemasolu. Kriminaalmenetluse seadustik küll ei defineeri kirjalikku vormi, aga eristab seda menetlusdokumendi vormistamisest kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (vt nt KrMS § 10 lg 7 p 2, § 91 lg 5 ja § 206 lg 21). Sellest järeldub seadusandja soov eristada tahteavaldusi, mis peavad olema avaldaja poolt allkirjastatud, avaldustest, millele allkirjanõue ei laiene. Järeldust kinnitab ka võrdlus tsiviilõigusega, kus eristatakse muu hulgas tehingu kirjalikku (ja sellega üldjuhul võrdsustatud vormi) ning kirjalikku taasesitamist võimaldavat vormi (vt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-d 78, 79 ja 80)."


Riigikohus aga viitas elektroonilise aepallatsiooniteate osas, et "Samas on seadusandja näinud ette, et apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib teatada ka elektrooniliselt. Kolleegiumi hinnangul ei saa see kõnealuses kontekstis tähendada muud kui seda, et sel viisil esitatud tahteavaldus ei pea olema allkirjastatud. Siinkohal on paslik viidata ka regulatsiooni tekkeloole. Kuni 29. märtsini 2015 nägi KrMS § 319 lg 1 teine lause ette, et apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib otsuse teinud kohtule teatada ka faksi teel. Kuivõrd praktikas faksi enam ei kasutatud, asendati see võimalus elektroonilise vormiga (vt seaduseelnõu 770 SE, Riigikogu XII koosseis, seletuskiri). Faksi saatmisel puudus dokumendi allkirjastamise nõue, mistõttu ei laiene see ka e-kirja teel edastatavale apellatsiooniteatele. Liiatigi puuduks vastupidise seisukoha korral KrMS § 319 lg 1 kolmandal lausel igasugune mõte. Seetõttu jääb kassaatorite kõnesolev väide edutuks."


Juhul kui Teil on vaja kaitset või nõu kriminaalasjas ja kriminaalmenetluses, võtke julgelt minuga ühendust, Vitali Denikin, 58002575, vitali.denikin@denikin.ee www.denikin.ee
5 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page