top of page

Võlausaldaja õigus nõuda võlgniku ühisvara jagamist Riigikohtu 26.10.2022. a lahendi kontekstis

26.10.2022. a Riigikohtu poolt tehtud lahendist tulenevalt: "Kui abikaasade ühisvara jagamist nõuab võlausaldaja, kelle nõue ei ole PKS § 33 lg 1 mõttes ühisvaral lasuv kohustus, ei saa kohus TsMS § 445 lg 1 järgi määrata taotluse alusel kindlaks otsuse täitmise viisi ja korda, mille kohaselt tuleb ühisvara jagamise tulemusena tekkiva võlgniku lahusvara arvel kohtutäituril enampakkumisel saadud rahast täita võlausaldaja vastu olev kohustus. Kohtud leidsid õigesti, et tegemist on kohtuotsuse täitmise küsimusega, mis tuleb kohtutäituril lahendada ühisvara jagamise kohta tehtud kohtulahendi sundtäitmisel täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. TMS § 2 lg 1 p 1 järgi täidetakse täitemenetluse seadustiku alusel mh nõuded, mis tulenevad tsiviilasjas tehtud jõustunud kohtuotsusest. Sellest tulenevalt saab ühisvara jagamise hagi esitanud võlausaldaja esitada täitmisavalduse ühisvara jagamise kohta tehtud kohtulahendi täitmiseks TMS § 23 järgi ning kohtutäitur saab korraldada avaliku enampakkumise ja müügitulemi jaotamise täitemenetluse seadustikus sätestatud korda arvestades (TMS § 78 jj, § 150 jj ja § 105 jj)."


Riigikohus selgitas, et "Praeguses asjas on kohtud tuvastanud, et hageja nõue ei ole PKS § 33 lg 1 mõttes ühisvaral lasuv kohustus. Seega leidsid kohtud põhjendatult, et hageja taotlusel ei saa TsMS § 445 lg 1 järgi määrata kindlaks otsuse täitmise viisi ja korda selliselt, et ühisvara jagamise tulemusena tekkiva kostja I lahusvara arvel tuleb kohtutäituril täita kohustus, mis kostjal I on hageja vastu".


Kohus lisas, et "Vale on hageja arusaam TMS § 14 lg-s 2 sätestatud sissenõudja õigusest nõuda sissenõude pööramist võlgniku osale ühisomandist. TMS § 14 lg 2 alusel pööratakse võlgniku varale sissenõue vara arestimise ja müümise teel (TMS § 52 lg 1 esimene lause). See aga ei tähenda, et kohus peaks ühisvara jagamise hagi rahuldamise korral korraldama ka ühisvara jagamise tulemusel võlgnikust abikaasale jääva vara arvel võlgniku võlausaldajate nõuete rahuldamist. TMS § 52 lg 1 teise lause kohaselt rahuldatakse sissenõudja nõue küll vara müügist saadud raha arvel, kuid see toimub täitemenetluse seadustikus sätestatud korras (TMS § 105 jj), mis kuulub kohtutäituri pädevusse (TMS § 3 lg 1). Kohus ei saa asuda ise täitemenetlust korraldama ning kohtutäituri eest täitetoiminguid tegema. Samas on ühisvara jagamise hagi esitanud sissenõudjale tagatud võimalus rahuldada oma nõue võlgniku vastu ühisvara jagamise tulemusena tekkiva võlgniku lahusvara arvel."


"Ebaõige on hageja seisukoht ka selle kohta, nagu peaks ta saama ühisvara jagamise nõude esitamisega eelisõiguse teiste kostja I võlausaldajate ees. Üldjuhul korraldab kohtutäitur TMS § 105 lg 1 järgi tulemi jaotamise sissenõudjate vahel vastavalt nõuete esitamise järjekorrale (täitemenetluse prioriteedipõhimõte). Seega ei ole iseenesest välistatud, et ühisvara jagamise hagi rahuldamise korral rahuldatakse vara võõrandamisest saadud rahast ka nende sissenõudjate nõudeid, kes praeguses asjas hagi ei esitanud. Seejuures ei tulene seadusest, et mitme nõude menetlemisel ühe võlgniku vastu oleks raha jaotamisel tingimata eesõigus ühisvara jagamise hagi esitanud sissenõudjal (praegusel juhul hagejal). Erandina prioriteedipõhimõttest täidetakse eelisjärjekorras laste elatisenõudeid (TMS § 65 lg 4, § 119 lg 1, § 174 lg 3 p 22), millega praegusel juhul tegemist ei ole."


Juhul kui soovite võlausaldajana korraldada võlgniku ühisvara jagamist või Teil on muud täitmisega seotud probleemid, siis võite julgelt pöörduda minu poole. Tegelen ka võlgnevuste sissenõudmisega kohtus ja kohtuväliselt. Jurist Vitali Denikin, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee
2 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page