top of page

Tasaarveldus kohtumenetluse raames avalduse esitamisega Riigikohtu 26.10.2022 lahendi käsitluses


26.10.2022. a kohtulahendis Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas, et tema arvates "on PankrS § 99 lg-t 1 võimalik tõlgendada punktis 15.1 toodud viisil ka siis, kui võlgnik on esitanud hagimenetluses rahalise nõude teise isiku vastu ja see isik (kostja) tugineb vastuväite esitamisel võlgniku nõudega tasaarvestamisele. Sellisel juhul saab lugeda tasaarvestusavalduse võlgniku (hageja) suhtes esitatuks tasaarvestatavat nõuet puudutava hagimenetluse käigus. Sarnast käsitlust toetab ka Riigikohtu varasem praktika (vt Riigikohtu 12. oktoobri 2011. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-74-11, p 25; 14. detsembri 2009. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-136-09, p 23)"


Juhul kui Teil on vaja õigusabi täitemenetluses või tsiviilvaidluses, siis saate pöörduda minu poole, Jurist Vitali Denikin, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee
0 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page