top of page

Tagasivõitmise hagi esitamine Riigikohtu hiljutise lahendi valguses

Обновлено: 23 окт. 2023 г.

Kolleegium on juba varem leidnud, et tulevasel sissenõudjal on TsMS §-le 369 tuginedes võimalik esitada tagasivõitmise hagi enne täitedokumendi saamist (vt Riigikohtu 26. jaanuari 2022. a määrus tsiviilasjas nr 2-20-10358/92, p-d 14-15.3).


28.12.2022. a lahendis tsiviilasjas nr 2-21-3244 kolleegium sätestas järgnevat. Ehkki võimalik tulevane sissenõudja saab TsMS §-le 369 tuginedes esitada TMS § 190 p 3 alusel tagasivõitmise hagi juba enne TMS § 187 lg 2 järgi nõutava täitedokumendi saamist, on seaduses reguleerimata olukord, kus täitedokumendi saamisele suunatud kohtumenetlus ei jõua lõpule enne TMS § 190 p-s 3 sätestatud tähtaja möödumist. See tähendab, et sissenõudjal ei pruugi olla siiski võimalik alustada võlgniku vastu täitemenetlust kahe aasta jooksul arvates abieluvaralepingu või ühisvara jagamise kokkuleppe sõlmimisest. Sel juhul oleks aga abieluvaralepingu või ühisvara jagamise kokkuleppe tagasivõitmine välistatud hiljemalt kahe aasta möödudes abieluvaralepingu või ühisvara jagamise kokkuleppe sõlmimisest (TMS § 190 p 3). Eelnevat arvestades leiab kolleegium, et täitemenetluses ühisvara jagamise tagasivõitmise regulatsioon on lünklik, kuna tulevane sissenõudja ei saa nõuda abieluvaralepingu või ühisvara jagamise kokkuleppe kehtetuks tunnistamist siis, kui täitemenetluse eelduseks oleva ja TMS § 187 lg 2 järgi nõutava täitedokumendi saamisele suunatud menetlus algab pärast tagasivõidetava tehingu tegemist ning kestab kauem kui kaks aastat.


Eelnevat arvestades leiab kolleegium, et kui tulevane sissenõudja esitab TsMS §-le 369 tuginedes TMS § 190 p 3 alusel tagasivõitmise hagi olukorras, kus tal ei ole veel TMS § 187 lg 2 järgi nõutavat täitedokumenti, saab tulevane sissenõudja esitada TMS § 190 p 3 järgi tagasivõitmise hagi ka siis, kui abieluvaraleping või ühisvara jagamise kokkulepe sõlmiti kahe aasta jooksul enne tehingu kehtetuks tunnistamise hagi esitamist (sarnaselt TMS § 189 lg-le 1). Kolleegium leiab, et TMS § 189 lg-s 1 sätestatu kohaldub analoogia korras üksnes juhul, kui abieluvaralepingu või ühisvara jagamise kokkuleppe tagasivõitmise hagi esitatakse TsMS §-le 369 tuginedes TMS § 190 p 3 alusel. Analoogia ei kohaldu TMS § 190 p 2 alusel esitatud hagi korral, kuna enne täitemenetluse alustamist esitatud hagi ei saa asetada kostjaid olukorda, kus nad ei saa tõendada, et võlgnik ei muutunud maksejõuetuks ühisvara jagamise tõttu.


Juhul kui Teil on vaja õigusabi või esindust kohtumenetluses, siis võtke minuga ühendust. Jurist Vitali Denikin, 58002575, www.denikin.ee, info@denikin.ee95 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page