top of page

Laagna tee võidukihutamises osalenud autojuht võis toime panna väärteo, mitte kuriteo

Riigikohus otsustas lõpetada isiku suhtes, kes ei põhjustanud avariid, kriminaalmenetluse KrMS § 274 lg 1 alusel, sest tema tegevus võib vastata väärteo tunnustele. Riigikohus nõustus ringkonnakohtu järeldusega, et vastutada ta saaks üksnes juhul, "kui ta oleks põhjustanud saabunud tagajärjeni viinud kausaalahela iseseisvalt, s.o I. Khalilovist sõltumata. Seda süüdistatav ei teinud - ta põhjustas vaid kausaalahela, mis viis I. Khalilovi teoni. Järelikult välistab tema puhul tagajärje normatiivse omistamise I. Khalilovi sekkumine ning V. Kalašnikov KarS § 422 lg 2 p 2 ega ka §-de 117 ja 119 järgi ei vastuta." Riigikohus viitas, et "Seega, süüdistatav küll rikkus liiklusnõudeid ja andis sellega I. Khalilovile äärmiselt taunimisväärset eeskuju, kuid liiklusõnnetuse tõttu saabunud tagajärgede eest vastutab need tagajärjed vahetult põhjustanud I. Khalilov. Süüdistatava üldohtlik teguviis ohustas vähimagi kahtluseta kaasliiklejaid, kuid inimohvritega päädinud liiklusõnnetuseni viisid just I. Khalilovi konkreetsed juhtimisvõtted, millega viimane sekkus V. Kalašnikovi loodud ohuolukorda (kausaalahelasse). Seetõttu ei saa tuvastatud asjaolude põhjal V. Kalašnikovile süüdistuses ette heidetud liiklusõnnetusega põhjustatud tagajärge omistada. Lisaks ei olnud süüdistataval õiguslikku kohustust tagada I. Khalilovi õiguskuulekat käitumist. Osutatud põhjustel tühistas ringkonnakohus õigustatult maakohtu süüdimõistva otsuse".


Juhul kui Teil on vaja õigusnõu või kaitset kriminaalmenetluses, siis võite julgelt pöörduda minu poole. Vitali Denikin, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee
13 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page