top of page

Keeldumine sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse andmisest

Обновлено: 23 окт. 2023 г.

Kas maksuhalduril on õigus keelduda kaebajale nende äriühingute väljastatud arvete osas sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse andmisest olukorras, kus kaebaja ostujuht oli teadlik, et tehingute ahelas jäetakse käibemaks riigile tasumata?


Riigikohus lahendas sellist kaasust 27.09.2022. a otsuses, et "kaebaja ostujuhi teadmise saab omistada kaebajale. Praeguse asja kontekstis ei ole oluline, et töötaja võis oma tegevust kaebaja juhatuse eest varjata või et ta tegutses omakasu eesmärgil. Kui tööandjale tekib seeläbi kahju, siis vastutab töötaja selle eest eraõiguslike või osal juhtudel ka karistusõiguslike sätete alusel. Kolleegium rõhutab veelkord, et selle seisukohaga ei muudeta varasemas otsuses asjas nr 3-3-1-12-12 avaldatut, sest viidatud asjas oli tegemist tulumaksu määramisega ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetele, mille äriühing oli teinud kuritegeliku ründe tõttu tema varaliste huvide vastu."


Samas, kohus viitas situatsioonile, kus mahaarvamise õigusest ei oleks võimalik keelduda, millele ta on oma varasemas praktikas osundanud. Riigikohus selgitas lahendis, et "Ringkonnakohus eksis, kui leidis, et praegune juhtum sarnaneb juhtumiga, mida Riigikohus lahendas haldusasjas nr 3-3-1-12-12. Viidatud lahendis oli äriühingu töötaja pannud koos teiste isikutega toime kuriteo oma äriühingust tööandja vara vastu, pettes äriühingu usaldust kuritarvitades fiktiivsete arvete alusel temalt raha välja. Kolleegium leidis, et sellises olukorras ei ole põhjendatud teistele äriühingutele tehtud väljamaksete maksustamine tulumaksuga TuMS § 51 lg 2 p 3 alusel, sest üldjuhul pole juriidilise isiku vara vähenemine hävinemise, kaotsimineku ja varguse tõttu ettevõtlusega mitteseotud kulu TuMS § 51 lg 2 mõttes. Kolleegium rõhutas seejuures, et pole oluline, et üks kuriteos süüdi mõistetud isikutest oli kaebaja töötaja. Oluline oli kuritegude suunatus kaebaja varaliste huvide vastu, mitte aga riigi fiskaalhuvi vastu (kolleegiumi 14. mai 2012. a otsus asjas nr 3-3-1-12-12). Praeguses asjas ei ole tegemist tulumaksu määramisega ettevõtlusest varjatult välja viidud kasumi maksustamisel, vaid sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse andmisest keeldumisega.".


Juhul kui Teil on vaja maksunõu, esindamist maksuhalduri juures, eriarvamuse, vaide esitamisel või kohtus, siis võtke julgelt minuga ühendust, jurist Vitali Denikin, 58002575, info@denikin.ee www.denikin.ee
5 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Comments


bottom of page