top of page

ÕIGUSBÜROO VITALI DENIKIN

AUTO MÜÜGILEPING

 

Käesolev müügileping on sõlmitud ”___”_______________ 2019. a Tallinnas

(kus)

MÜÜJA:

 

_______________________________________isikukood/registrikood ____________________

(müüja füüsilise või juriidilise isiku nimi)

 

_____________________________________________________________ (edaspidi MÜÜJA),

(aadress)

 

 

OSTJA:

                                                                                                             

___________________________________ isikukood/registrikood ________________________

(ostja füüsilise või juriidilise isiku nimi)

 

______________________________________________________________ (edaspidi OSTJA),

(aadress)

 

 

sõlmisid käesoleva müügilepingu alljärgnevas:

1. MÜÜJA kohustub OSTJALE üle andma sõiduki

 

_____________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

(mark)                                                                                  (mudel)

 

__________________________________________________________________________________________

 

_________ _____________________________________________________________________________

(VIN-kood)                                                                                         (registreerimismärk)

 

ja OSTJA kohustub sõiduki vastu võtma ja tasuma ostuhinna ________________________EUR .

 

2. Koos sõidukiga annab MÜÜJA OSTJALE üle sõiduki registreerimistunnistuse ja muud

sõidukit puudutavad dokumendid.

 

3. MÜÜJA kinnitab, et käesoleva müügilepingu järgi üleantav sõiduk on MÜÜJA

ainuomandis ja müüdaval sõidukil ei ole kolmandatel isikutel mingeid õigusi.

 

4. Omandiõigus sõidukile läheb MÜÜJALT OSTJALE üle vahetult pärast Müügilepingu

allkirjastamist ja ostuhinna täies ulatuses tasumist.

 

5. Käesoleva Müügilepingu täitmisest tulenevad vaidlused püütakse lahendada pooltevaheliste

läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.

 

6. Ostja kohustub registreerima sõiduki oma nimele hiljemalt 5 päeva jooksul pärast käesoleva lepingu sõlmimist. Juhul, kui Ostja ei ole sõidukiga teostanud omanikuvahetuse toimingut 5 päeva jooksul peale ostu-müügilepingu sõlmimist, on müüjal õigus teha maanteeametile võõrandamisest teatamine.

 

7. LISATINGIMUSED:

Poolte allkirjad:

 

 

MÜÜJA: __________________________                                               OSTJA: ______________________

ÕIGUSBÜROO 
VITALI DENIKIN

KONTAKT

+372 655 7545

info@denikin.ee

bottom of page