top of page
Кнопка

VITALI DENIKIN

LAW OFFICE

Telefon:  +372 655 7545
E-post: info@denikin.ee
Tartu mnt 53, Tallinn
Hind alates 50.- eurot.
Töötunni hind 100.- eurot
TUTVU HINNAKIRJAGA SIIN

 

Hinnakiri
Meie büroo tegutseb lihtsa hinnakirja alusel, milleks on teenuse miinimumhind 50 eurot ja töötunni hind 100 eurot, see kehtib nii konsultatsiooni, kirjalike tööde kui ka kohtus esindamise puhul. Samas pakume mitmeid teenuseid fikseeritud hinnaga. Soovi korral saate tutvuda allpool toodud täpsustatud hinnakirjaga. Konkreetse hinnapakkumise saamiseks võtta meiega ühendust info@denikin.ee või telefoni teel: 6557545. Konsultasiooni läbiviimine on võimalik nii meie büroos aadressil Tartu mnt 53, Tallinn kui ka video, e-posti või telefoni teel.

PEREKONNAÕIGUS:
1. elatise avalduse koostamine ja esitamine maksekäsu kiirmenetluses 50 eurot.
2. hagiavalduse koostamine ja esitamine alaealisele lapsele elatise nõudes seadusega sätestatud minimaalmääras 150 eurot.
3. hagiavalduse koostamine ja esitamine alaealisele lapsele elatise nõudes, mis on suurem kui seaduses sätestatud miinimummäär (eeldab tõendite esitamist kliendi poolt) hinnaga alates 200 eurot.
4. hagiavalduse koostamine täisealisele lapsele ülalpidamise nõudes (eeldab tõendite esitamist kliendi poolt) hinnaga alates 200 eurot.
5. avalduse koostamine kohtule loa saamiseks tehingu tegemiseks nõusoleku andmiseks alaealise lapse nimel hinnaga alates 200 eurot.
6. suhtlemiskorra kindlaksmääramise avalduse koostamine lapsega suhtlemiseks/kohtumiseks hinnaga alates 200 eurot.
7. hooldusõiguse/otsustusõiguse üleandmise kohta avalduse koostamine ja esitamine kohtule (nt haridus, meditsiinilised küsimused, elukoht, viibimiskoht vms) hinnaga alates 200 eurot.
8. abielu lahutamise avalduse koostamine kliendile 100 eurot.
9. ühisvara jagamise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 200 eurot. 
10. isaduse tuvastamise või isaduse vaidlustamise avalduse koostamine kohtusse  alates 200 eurot. 
11. mistahes teemal vastuse koostamine kohtule perekonnaasjas hinnaga alates 100 eurot.
12. avaldus kohtu loa saamiseks abiellumiseks fikseeritud hinnaga 100 eurot.

ASJAÕIGUS:
1. kohtueelse nõudekirja koostamine vastaspoolele hinnaga alates 100 eurot.
2. kaasomandi lõpetamise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 200 eurot.

VÕLAÕIGUS/VÕLANÕUDED/VARALINE JA MITTEVALINE KAHJU
1. kohtueelse nõudekirja koostamine vastaspoolele hinnaga alates 100 eurot.
2. masekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine ja esitamine Pärnu Maakohtule 1 võlanõude osas hinnaga alates 100 eurot.
3. hagiavalduse koostamine ja esitamine maakohtule võlanõudes hinnaga alates 200 eurot (sh ostu-müügilepingutest tulenevad nõuded, teenuse osutamise vms muudest võlaõiguslikest lepingutest tulenevad nõuded).
4. isikliku vastutuse kokkuleppe koostamine (nt juhatuse liikme isiklik vastutus) hinnaga alates 100 eurot. Sama kehtib ka muude lepingute koostamisele.
5. mittevaralise kahjuga seotud vaidluses hagiavalduse koostamine (nt laimavad kommentaarid internetis, maine ja hea nime kaitse vms) hinnaga alates 450 eurot.
6. mittevaralise kahjuga seotud hagivalduse koostamine tööõnnetuse/töötrauma puhul hinnaga alates 450 eurot.
7. meditsiinilise vea puhul hagiavalduse koostamine hinnaga alates 450 eurot.
8. varalise kahjuga seotud hagiavalduse koostamine (nt keegi tekitas kahju Teie varale vms) hinnaga alates 200 eurot.

PÄRIMISÕIGUS
1. surnud abikaasa elukohas isikliku kasutusõiguse seadmise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 350 eurot.
2. pärandvara pankrotiavalduse koostamine hinnaga alates 200 eurot.
3. testamendi vaidlustamise hagiavalduse koostamine hinnaga alates 350 eurot.

TÖÖÕIGUS
1. avalduse koostamine töövaidluskomisjonile hinnaga alates 100 eurot.
2. hagiavalduse koostamine kohtusse töövaidluses hinnaga alates 200 eurot.
3. vastuse koostamine hagiavaldusele hinnaga alates 200 eurot.

ELAMISLOAGA SEOTUD ÕIGUSTEENUSED
1. kliendi nõustamine, PPA-s aja broneerimine ja konsultatsiooni raames elamisloa taotluse koostamine kliendile hinnaga 100 eurot.
2. Vastuse koostamine PPA-le (eriarvamuse esitamine) hinnaga alates 100 eurot.
3. vaide koostamine PPA otsusele hinnaga alates 100 eurot.
4. kaebuse koostamine ja esitamine halduskohtule hinnaga alates 250 eurot.
5. ministeeriumi kaudu kliendi probleemi lahendamine hinnaga alates 200 eurot.

TÄITEASJAD JA PANKROTIASJAD
1. aegumise teel ühe võlgnevuse "kustutamine" ehk avalduse esitamine täiturile aegumise kohaldamiseks ja selle menetlemisel hinnaga 100 eurot ühe täiteasja puhul.
2. aegumise avalduse esitamine maakohtusse (kui soovite otse kohtusse pöörduda või võlgnik esitas vastuväite) ja selle menetlemine fikseritud hinnaga 250 eurot.
3. füüsilise isiku enda maksejõuetuse avalduse täitmine koos kliendiga hinnaga alates 100 eurot.
4. võlausaldaja jaoks võlgnikule pankrotihoiatuse koostamine hinnaga alates 50 eurot.
5. võlausaldaja jaoks võlgnikule pankrotiavalduse koostamine hinnaga alates 200 eurot.
6. pankrotiavalduse koostamine, esitamine ja menetlemine pankrotihüvitise rakendamiseks töötaja poolt (koos järgneva avaldusega Töötukassale) fikseeritud hinnaga 350 eurot.

KORTERIÜHISTUTEGA SEOTUD VAIDLUSED
1. üldkoosoleku otsuse tühisuse/kehtetuks tunnistamise avalduse koostamine kohtule hinnaga alates 350 eurot.

KINDLUSTUSASJAD:
1. kindlustusotsuse vaidlustamine LKF-i lepitusorganis hinnaga alates 100 eurot..
2. kindlustusotsuse vaidlustamine kohtus - hagiavalduse koostamine hinnag alates 350 eurot.
3. esindame ka liiklusrikkumistega seotud väärteomenetlustes, hind kokkuleppel.

ÄRIÕIGUS:
1. äriklientide igapäevane nõustamine ja esindamine, dokumentide ja lepingute koostamine, klientide esindamine vaidluste lahendamisel kohtus või  läbirääkimistel kolmandate isikutega ja ametiasutustega, põhikirja muudatuste ettevalmistamine ning teiste sisedokumentide koostamine. Tunnitasu alusel 100 eurot.

VÄÄRTEOASJAD:
1. organile dokumendi koostamine hinnaga alates 100 eurot.
2. kaebuse koostamine kohtule hinnaga alates 100 eurot.

KRIMINAALASJAD:
1. Tunnitasu 100 eurot. Teenuse minimaalne maksumus 300 eurot.


 

ÕIGUSABI OSUTAMISE VALDKONNAD

ABIELU VÄLISMAALASEGA
teenuste kirjeldus videos
ÄRIÕIGUS

 

Äriklientide igapäevane nõustamine ja esindamine, dokumentide ja lepingute koostamine, klientide esindamine vaidluste lahendamisel kohtus või  läbirääkimistel kolmandate isikutega ja ametiasutustega, põhikirja muudatuste ettevalmistamine ning teiste sisedokumentide koostamine.

TSIVIILÕIGUS

 

Anname kirjalike ja suuliseid õigusalaseid konsultatsioone, valmistame ette vajalikud dokumendid lepinguõiguses, äriõiguses, perekonnaõiguses, kohtumenetlustes, tööõiguses  ning ühtlasi autoriõiguse valdkonnas.

СФЕРЫ РАБОТЫ
KARISTUSÕIGUS

 

Võimaldame kaitset kohtueelsetes menetlustes ja kohtuprotsessides, sealhulgas kaitseme majandus- ja maksualastes kuritegudes esitatud kahtlustuse või süüdistuse puhul. Soovitame kriminaalasjade puhul asja sisust telefoni või meili teel mitte rääkida ja leppida aeg konsultatsiooniks.
KOHTUVAIDLUSED JA PÄRIMISEGA SEOTUD VAIDLUSED

 

Büroo spetsialistid kujundavad õigusliku positsiooni, valmistavad ette vajalikud menetlusdokumendid ning esindavad kliente kohtus. Omame suurt kogemust võltsitud testamentide vaidlustamisel.

MAKSUÕIGUS

 

Nõustame äri- ja erakliente kõigis maksuõiguse valdkondades. Esindame kliente Maksu- ja Tolliametis ning halduskohtus. 

TÄITEMENETLUS JA PANKROTIMENETLUS

 

Koostame vajalikud ametlikud avaldused eeltoodud protsesside initsieerimiseks ja esindame kliente kõigil menetlusetappidel. 

TEENUSED KORTERIÜHISTUTELE

 

Lahendame korteriomanike võlgnevustega seotud probleeme läbi kohtueelse menetluse, kiirmenetluse ja kohtumenetluse. Nõustame ja valmistame ette ehituslepingud ja lepingud remonditööde teostamiseks. Viime läbi üldkoosolekud, valmistame ette põhikirja muudatused, muud dokumendid ning teostame ühistu tegevuse igapäevast nõustamist.

JUHILUBADE ÄRAVÕTMISE VAIDLUSTAMINE, TRAHVIDE VAIDLUSTAMINE

Tänaseks päevaks on meie bürool väga suur edu lisakaristuste vaidlustamise kaebustes, mille raames klientidelt on ära võetud autojuhiload väärteomenetluses. Meie spetsialistid saavad hinnata kaebuse esitamise perspektiivi ja välistada perspektiivitud asjad juba algstaadiumis.   

HEA NIME JA MAINE KAITSMINE
Õigusbüroo osutab teenuseid ka Teie suhtes tõele mitte vastavate asjaolude avaldamisel, suulise või kirjaliku solvangu ja/või avalike alanduste puhul kolmandate isikute poolt.  
EESTI KODAKONDSUSE TAASTAMINE 
 
Mõned isikud ei tea, et juhul kui nende alanejad sugulased elasid Eesti territooriumil, siis neil võib olla õigus "saada" automaatselt Eesti kodakondsust. Meie büroo teostab menetluse ja selgitab välja võimalikud sidemed, samuti valmistab ette kõik dokumendid kodakondsuse taastamiseks. 
VÕLGADE SISSENÕUDMINE, nn "INKASSO" JA MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS 

Meie teenusesse kuulub kõne või elektoonkirja koostamine võlgnikule hoiatusega sellest, et asi on üle antud sissenõudmiseks õigusbüroole ja kliendi poolt on antud korraldus hagiavalduse koostamiseks. Suuremal osal juhtudest võlgnik nõustub juba kohtuväliselt võlgnevuse tasumisega ja/või maksegraafiku koostamisega. Vajadusel meie samuti nõuame võlgnevused sisse maksekäsu kiirmenetluse või hagimenetluse raames sisse. Maksekäsu kiirmenetluse teenuse maksumus on 100 eurot, kuid nõue ei saa maksekäsu kiirmenetluse puhul ületada 6400 eurot. Lisaks on vaja tasuda riigilõiv. 

KAUBAMÄRGI REGISTREERIMINE
 
Meil on suur kogemus intellektuaalomandi kaitse valdkonnas, valime Teile maksimaalselt sobiva variandi õiguste kaitsmiseks. 

MEIST

Juhul kui soovite saada ausa õigusalase konsultatsiooni Teie asja reaalse perspektiivikuse analüüsiga, siis ootame Teid oma kliendiks. Lisaks juriidilisele nõustamisele meie spetsialiseerume kohtumenetlustel, seetõttu saame teha professionaalse analüüsi lühikese tähtaja jooksul. Aitame valida Teie jaoks maksimaalselt kasuliku lahenduse. Eelmise aasta jooksul on meie spetsialistid esindanud kliente erinevates vaidlustes: rahaliste nõuete sissenõudmine ettevõtetelt ja eraisikutelt, ärivaidlused aktsionäride ja osanike vahel, nõuded juhatuse liikmete vastu, maksuotsuste vaidlustamine nii ettevõtete suhtes kui ka juhatuse liikmete vastutusmenetluse raames, korteriühistute esindamine elanikelt võlgnevuste sissenõudmisel, varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõuded, tööandjate ja töötajate esindamine töövaidlustes, üürivaidlused, kaasomandi ja ühisvara jagamine, perekonnavaidlused (sh otsustusõigus, elatis, isaduse vaidlustamine ja tuvastamine) jne. Meie osutame õigusabi erinevate keerukusastmega protsesside. Praktikas oleme esindanud kliente nõuetes kuni 4 000 000 eurot. 

 

Juristide kvalifikatsiooniga ja kutsealase kogemusega saate tutvuda konkreetse juristi resümee kaudu (vt curicculum vitae allpool).

 

 

О НАС
diplom filoloogia.png
jurist Tallinns
diplim rakendus.png
50894868_592703757821553_589160077244497
42440951_530596834032246_648027493426947
59999819_643547719403823_841667562416426
ЮРИСТЫ

MEIE JURISTID

Screen Shot 2019-12-05 at 16_edited.png
VITALI DENIKIN
VANEMJURIST
Eesti juristide liidu liige, Eesti juristide liidu volikogu liige
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige
õigusteaduse magister (Tartu Ülikool)
kohtuvaidluste spetsialist
tsiviil- ja kriminaalmenetlused,
asja- ja lepinguõigus, äriõigus, pankrotimenetlused
IMG_2049 (2)_edited_edited.png
Dmitri Iljinski
JURIST
lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppe
korteriühistute valdkonna spetsialist

MUUD SPETSIALISTID

18057992_10209988405846577_4307620756672
sillam foto_edited.png

Margus Mägedi

võlamenetleja

inkasso teenused

Julia Sillam

kantseleitöötaja

1.png

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kirjutage meile ja me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel:

MEIE AADRESS

Tartu mnt 53, neljas korrus,  Tallinn

Email: info@denikin.ee
Telefon:  +372 655 7545

GSM: +372 5800 2575

Õigusbüroo Vitali Denikin, registrikood: 14113044

 

Vaata kaardil

Jurist Tallinnas
  • Facebook Social Icon

Jälgi õigusuudiseid Facebookis

КОНТАКТЫ

Õigusbüroo on lumekaku vaderiks Tallinna loomaaias.

57602714_633892903702638_191609007731480
bottom of page